aiScaler and Wowza Media Server on Amazon AWS Cloudstack

wowza-aiscaler-cloudstack-template

wowza-aiscaler-cloudstack-template